همانگونه در فصل تابستان قطعی های برق بر میزان تولید و بر هم خوردن توازن بازار فولاد اثر داشت و چه بسا منجر به کاهش درآمدهای فولادسازان شد بنابراین در فصل پاییز و زمستان هم قطعی های گاز واحدهای تولید کننده بر کاهش میزان تولیدات اثر جدی خواهد گذاشت و سایه افکنی قطعی گاز نه تنها بر بازار فولاد سایه خواهد انداخت بلکه به تاثیر از بر هم خوردن توازن این بازار اقتصاد کشور نیز در بخش ارز آوری با مخاطرات مواجه خواهد گشت. 
اخبار مرتبط
ارسال نظر