ما کارکنان خانواده بزرگ شرکت فولاد غرب آسیا با خدای خویش عهد و میثاق می بندیم که در جهت عدالت محوری، مهرورزی و خدمت به خلق خدا در انجام رسالت شغلی خویش اصول زیر را در فرآیند کار خود رعایت نماییم:
  1. پایبندی به باورهای اسلامی، آموزه های دینی، ارزش های ملی و سازمانی در قالب کلید واژه فولاد و رعایت اصول اخلاقی
  2. معرفت و شناخت کافی از استراتژی، اهداف کلان و رویکردهای سازمان و کاربست آن در فرآیند شغلی
  3. آگاهی و شناخت کافی از وظایف محوله و انجام مطلوب آن در ایجاد و ارتقاء انگیزش شغلی، آگاهی و تقویت خودباوری بر اساس ارزشهای فردی و سازمانی
  4. رعایت کامل احترام مراجعین و مخاطبین (داخلی و خارجی) با محوریت کرامت انسانی، مشتری مداری و نگرش مثبت
  5. ملاک قرار دادن اصل پاسخگویی با رعایت منطق اقناعی در چارچوب وظایف انسانی با رویکرد خیر و صلاح شرکت و شفاف سازی ضوابط و قوانین جاری
  6. استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی در جلب رضایت و اعتماد همکاران، ارتقاء سلامت سازمانی در خدمت بی منت به همکاران، مشتریان و جامعه تأثیرپذیر از فعالیت شرکت بر اساس تقویت تعلق سازمانی به صورت فردی و گروهی
  7. رعایت کامل نظم و مقررات اداری با در نظرگرفتن سلسله مراتب سازمانی و برنامه ریزی هدفمند در عملیاتی نمودن آن بر اساس شرح وظایف سازمانی و وظایف محوله از طرف مافوق
  8. تلاش وافر در نوآوری خلاقیت و تحول در حیطه مسئولیت جهت ارتقاء شرکت با رعایت ضوابط و مقررات
  9. تعهد در انجام وظایف و مسئولیت پذیری لازم با قبول شرایط و ضوابط شرکت در فرآیند کاری در چارچوب ارزش های تعریف شده سازمان
  10. تلاش در جهت پاسخگویی به مدیران ذیربط در حیطه وظایف خود و تعامل مبتنی بر باورهای اسلامی، آمیزه های دینی و ارزش های ملی و سازمانی با همکاران، مشتریان و سایر ذینفعان کلیدی
اخبار مرتبط
ارسال نظر