فولاد غرب آسیا 1
فولاد غرب آسیا 1
فولاد غرب آسیا 1
اخبار مرتبط
فولاد غرب آسیا 1
ندیمی با اشاره خروج شرکت از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی پرداخت۲۰ درصد تسهیلات امهالی، ادامه داد: این بانک بدون در نظر گرفتن سرمایه (نسبت مالکانه) نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی اقدام خواهد نمود.
ارسال نظر