استاندارد محصولات واحد اصلاح و بازرسیمشخصات فنی محصولات اصلاح و بازرسی شده

مشخصات ابعادی کلاف اصلاح

مشخصات ابعادی کلاف بازرسی و اصلاح شده

وضعیت ظاهری سطح:

ارسال نظر