خط اصلاح و بازرسی جهت رفع عیوب سطحی ورق که شامل عدم یکنواختی سطح، رفع موج های مرکزی و کناری،  برش کناری جهت یکنواخت نمودن عرض در حد تلرانس مورد نیاز، برش قسمتهای معیوب و یا دارای لکه‌های غیر ممتد و برش قسمتهای غیر یکنواختی ضخامت ( بیشتر از تلرانس مجاز ) و روغن کاری سطح ورق پیش‌بینی گردیده است.

200000 تن در سال

ظرفیت تولید

حداکثر 1650 میلیمتر/حداقل 650 میلیمتر

عرض کلاف

0.2 تا 2.0 میلیمتر

ضخامت کلاف

500 متر بر دقیقه

حداکثر سرعت خط

26000 کیلوگرم

حداکثر وزن کلاف

610 میلیمتر

قطر چشمی کلاف خروجی

گالری عکس
ارسال نظر