این خط از یک قفسه چهار غلتکی (4Hi) تشکیل شده است. هدف از این خط از بین بردن تغییر فرم ناخواسته ناشی از عملیات بازپخت هیدروژنی، افزایش کیفیت سطحی و آماده سازی سطح با دادن زبری مناسب برای فرایند قلع اندود، رنگ کاری و غیره می باشد. کلاف اسکین بر اساس درخواست مشتری به صورت کلاف، تسمه و ورق روغن زنی و بسته بندی شده به فروش می رسد و یا برای بازرسی و اصلاح به خط بعد می رود.

500000 تن در سال

ظرفیت تولید

حداکثر 1650 میلیمتر/حداقل 650 میلیمتر

عرض کلاف

2.0 تا 2.5 میلیمتر

ضخامت کلاف

800 متر بر دقیقه

حداکثر سرعت خط

26000 کیلوگرم

حداکثر وزن کلاف

610/508 میلیمتر

قطر چشمی کلاف خروجی

ارسال نظر