هدف از این واحد تولید هوای فشرده مورد استفاده در خطوط مختلف کارخانه است. این واحد شامل 5 کمپرسور است که توسط شرکت هوایار ساخته و نصب شده است. ظرفیت تولید این واحد برای هر کمپرسور NM3 /H 43 می باشد.
ارسال نظر