این واحد از سه بخش تصفیه پساب صنعتی،تصفیه پساب امولسیون و تصفیه پساب انسانی تشکیل گردیده و کلیه پساب خروجی از کارخانه را تصفیه می نماید.
ارسال نظر