مدیرعامل غلامرضا خلیقی
رئیس هیأت مدیره علیرضا عاطفی فر
نایب رئیس هیأت مدیره ابوذر ندیمی
عضو هیأت مدیره ابوالفضل محمدزاده
 
ارسال نظر