مدیرعامل ابوذر ندیمی
رئیس هیأت مدیره علیرضا عاطفی فر
نایب رئیس هیأت مدیره ابوذر ندیمی
عضو هیأت مدیره غلامرضا خلیقی
 
ارسال نظر