ارزش های فولاد غرب آسیا
ردیف کلید واژه مصداق نحوه جاری سازی
فداکاری ف الگوبرداری از رفتار مدیران بحران حادثه خط آنیل در زمان قطع برق و امکان انفجار
وفاداری و الگوبرداری از رفتار مدیران، تکریم پرسنل ماندگاری پرسنل در شرایط بحران کشور و عدم تولید و پرداخت های به موقع
لیاقت ل دستورالعمل ارزیابی عملکرد انتخاب کارگر نمونه سال
انضباط ا دستورالعمل نظام خانه داری صنعتی جاری سازی نظام خانه داری صنعتی
دانش و معرفت د دستورالعمل مدیریت دانش استقرار نرم افزار کاج، بومی سازی

 
اخبار مرتبط
ارسال نظر