24 مهر ، بزرگداشت ملی پارالمپیک تاریخ انتشار: 1399/07/24
27 صفر ، بزرگداشت وقف تاریخ انتشار: 1399/07/24
20 مهر ماه ، بزرگداشت حافظ تاریخ انتشار: 1399/07/20
7 مهر ماه ، بزرگداشت شمس تبریزی تاریخ انتشار: 1399/07/07
استخدام تاریخ انتشار: 1399/06/04
1 شهریور ماه ، بزرگداشت ابن سینا تاریخ انتشار: 1399/06/01