مشخصات فرد

نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد
کد ملی شماره شناسنامه مذهب وضعیت تاهل
تاریخ تاهل تعداد فرزندان وضعیت خدمت سربازی آدرس محل سکونت
شماره تلفن همراه تلفن منزل شماره بیمه مدت سابقه کار


شغل درخواستی

عنوان درخواستی حقوق


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل نام موسسه


دوره های آموزشی تخصصی

عنوان گواهینامه نام موسسه آموزشی از تاریخ تا تاریخ


تجربه و سابقه(از آخرین شروع شود)

نام موسسه عنوان شغلی تاریخ شروع تاریخ خاتمه حقوق دلیل پایان کار سابقه بیمه


نحوه آشنایی با شرکت فولاد غرب آسیا

کد امنیتی جدید