نظارت بر بازار و ساماندهی آن قابل دستیابی است، تولید در کشور مازاد مصرف است؛ بنابراین می بایست کنترل بر کیفیت توزیع به گونه ای برنامه ریزی شود که منجر به ثبات و ساماندهی بازار شود. 
اخبار مرتبط
ارسال نظر