وظیفه اصلی این واحد طراحی، ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز جدید و همچنین بازسازی و تعمیر قطعات و تجهیزات آسیب دیده است. ارسال قطعات و تجهیزات تعمیری به خارج از شرکت، نظارت بر پیمانکاران تعمیراتی،  نظارت بر پیمانکاران اسکلت فلزی نیز از بر عهده تعمیرات است.

تعمیرگاه مرکزی از دو بخش اصلی "کارگاه تعمیرات مکانیک و اسکلت فلزی" و "کارگاه برق" تشکیل شده است.

کارگاه تعمیرات مکانیک و اسکلت فلزی نیز  از دوبخش ماشین کاری و اسکلت فلزی تشکیل شده است.

گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر